WKUPPWSZ1NOWY TARG. Współpraca na rzecz obronności i budowy obywatelskiego zaplecza sił zbrojnych RP to cel porozumienia o współpracy, zawartego między Wojskową Komendą Uzupełnień w Nowym Targu a Podhalańską Państwową Wyższą Szkołą Zawodową. Kolejne z uczelnianych porozumień jest naturalną konsekwencją istnienia kierunku „bezpieczeństwo narodowe”.

Porozumienie określające zasady tej współpracy podpisali  prorektor ds. kształcenia studentów - dr Krzysztof Trochimiuk i Wojskowy Komendant Uzupełnień w Nowym Targu - ppłk Paweł Wójcik, reprezentujący WKU w Nowym Targu.

WKUPPWSZ2

Sankcjonuje ono przede wszystkim potrzebę wspólnego działania na rzecz społecznej akceptacji dla polityki obronności państwa i utrwalania więzi społeczeństwa z Siłami Zbrojnymi RP, w poczuciu wspólnego obowiązku wobec Ojczyzny, a także kształtowania postaw patriotycznych, umacniania etosu oraz kultywowania chlubnych tradycji Wojska Polskiego.

WKUPPWSZ3

W praktyce współpraca miałaby polegać na upowszechnianiu działalności wolontariackiej na rzecz obrony narodowej, kształtowania pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych i służby wojskowej. Chodzi też o promowanie ochotniczych form służby wojskowej, w szczególności edukacji wojskowej studentów oraz terytorialnej służby wojskowej. Ważne miejsce w tym porozumieniu zajmuje kultywowanie tradycji oręża polskiego, podwyższanie świadomości historycznej, zwłaszcza dotyczącej Polskiego Państwa Podziemnego.

WKUPPWSZ4

Przedmiotem współpracy będzie też m.in. wdrażania programów pilotażowych Ministerstwa Obrony Narodowej, realizowanie
programów i projektów, w tym praktyk podnoszących wiedzę i  umiejętności żołnierzy, pracowników resortu obrony narodowej z WKU oraz pracowników i studentów Uczelni.

Fot. Dział Promocji PPWSZ