IMG 3575 tak2 sesjaNOWY TARG. W dniu 28 marca 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu odbyła się VI Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego. Po przyjęciu protokołu z V sesji Rady Powiatu Nowotarskiego oraz sprawozdaniu z działalności zarządu w okresie międzysesyjnym Skarbnik Powiatu Nowotarskiego Joanna Gronkowska zaprezentowała projekty zmian w uchwale budżetowej, a następnie uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Kredyt zostanie zaciągnięty na kwotę 27 mln złotych i będzie przeznaczony na m.in. spłatę zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 3 mln złotych i sfinansowanie deficytu, którego kwota wynosi 24 mln złotych. Okres spłaty jest zaplanowany na okres od stycznia 2021 do grudnia 2028 roku. Zadłużenie powiatu jest związane z prowadzeniem aktywnej działalności inwestycyjnej - przebudową dróg publicznych i dostosowaniem placówek do warunków określonych przez reformę edukacji.

W tym roku do szkół średnich zgłoszą się dwa roczniki tj. młodzież urodzona w 2003 i 2004 roku. Dla Powiatu oznaczało to konieczność przekształcenia szkół średnich – liceów trzyletnich na czteroletnie i techników czteroletnich na pięcioletnie. Ostatnie roczniki, które kończą gimnazjum będą miały do wyboru trzyletnie licea lub czteroletnie technika, natomiast uczniowie kończący szkołę podstawową będą mogli aplikować do liceów czteroletnich i techników pięcioletnich. Z tego powodu jest konieczna kosztowna adaptacja pomieszczeń lekcyjnych w placówkach oświatowych. W związku z dostosowaniem sytuacji w placówkach oświatowych do sytuacji po reformie Rada podjęła również uchwały dotyczące utworzenia dodatkowych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych przy ul. Nadwodniej 5 w Nowym Targu dla Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu oraz przy Placu Słowackiego 14 w Nowym Targu dla Technikum nr 3 w Zespole Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu. Rada stosownymi uchwałami zlikwidowała Szkołę Policealną dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu, a także Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i Szkołę Policealną dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce. Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty Marta Skawska przedstawiła uchwałę w sprawie przyznania liczby punktów za spełnienie ustawowych kryteriów rekrutacji oraz określenia kryteriów rekrutacji organu prowadzącego czyli Powiat Nowotarski i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów na pierwszym etapie naboru do Bursy Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Nowym Targu. Pod uwagę zostały wzięte kryteria takie jak: niepełnosprawność członków rodziny, wielodzietność rodziny, niepełnosprawność kandydata, samotne wychowywanie dziecka przez kandydata, sprawowanie opieki przez kandydata nad osobą niepełnosprawną. Za każde z kryteriów zostało przyznane 10 pkt. Natomiast kryteria takie jak odległość zamieszkania kandydata od szkoły, zamieszkanie w Bursie przez rodzeństwo kandydata, uczęszczanie kandydata w szkole artystycznej, oraz uczestnictwo w klasie sportowej, będzie przyznawane 1-5-10 punktów. Uchwała ta została przyjęta.IMG 3543 tak2 sesja 1

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Aneta Wójcik zaprezentowała projekt chwały w sprawie podziału środków finansowych przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację poszczególnych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2019 roku. Środki finansowe z PFRON realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zostały podzielone następująco: 1 156 740 zł to koszty działania warsztatów terapii zajęciowej,  620 763 zł przeznaczono na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, 280 000 zł to dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, 190 000 zł zaplanowano na likwidację barier architektonicznych i technicznych, 25 000 zł to dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, a  na sport, kulturę i turystykę osób niepełnosprawnych przeznaczona została kwota 10 000 zł. Zatem łącznie na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w powiecie nowotarskim przeznaczono 2 282 503 zł.IMG 3204

W dalszej części posiedzenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Maria Sendrowicz omówiła sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu w roku 2018 oraz przedstawiła zadania oraz inicjatywy jakie podejmował PUP wobec zarejestrowanych osób. Porównując ubiegłe lata z rokiem 2018 zwiększyła się liczba ofert pracy, natomiast zmniejszyła się ilość miesięcy w jakich bezrobotni widnieli rejestrze urzędu. W poprzednich latach bezrobotni zarejestrowani byli na okres ponad 24 miesięcy natomiast w 2018 roku okres ten wynosi najczęściej od 3 -6 miesięcy ze względu na szybkie podjęcie przez bezrobotnego pracy. Stopa bezrobocia wynosi 6% i jest to kilka procent mniejsza w porównaniu do lat ubiegłych.

W końcowej części sesji Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Tomasz Moskalik przedstawił sprawozdanie z działalności PZD w 2018 roku. Zadania jakie zostały zrealizowane to rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Raba Wyżna – Podwilk, rozbiórka istniejącego mostu na potoku Rdzawka i budowa nowego znajdującego się na odcinku Ponice – Rdzawka wraz z budową dojazdów do mostu oraz rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Jabłonka-Lipnica Mała. Dodatkowo Dyrektor PZD omówił zadania, które są w trakcie realizacji tj. rozbudowa drogi na odcinku Ząb-Szaflary i Bańska Niżna, I etap rozbudowy drogi powiatowej w miejscowości Krościca, rozbudowa drogi w miejscowościach Harklowa-Tylmanowa oraz Ochotnica Dolna i Ochotnica Górna, oraz rozbudowa drogi na trasie Rabka-Skawa-Naprawa. Została także przedstawiona dokumentacja techniczna dla zadań takich jak budowa mostu na potoku Piekielnik w miejscowości Długopole, przebudowa odwodnienia drogi powiatowej na odcinku Rabka-Skawa-Naprawa oraz remont na potoku Ochotnica w miejscowości Ochotnica Górna.IMG 3543 tak2 sesja 2

W związku z planami przeniesienia Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków do Zakopanego radni sformułowali także rezolucję w sprawie podjęcia działań mających na celu utrzymanie w Nowym Targu lokalizacji tej Delegatury. Rada Powiatu Nowotarskiego podjęła decyzję o przyjęciu rezolucji, mając na uwadze centralne położenie geograficzne Nowego Targu dla obu powiatów, a także większą liczbę obiektów w Powiecie Nowotarskim wpisanych do rejestru zabytków oraz gminnych ewidencji zabytków. Dodatkowo przeniesienie lokalizacji Delegatury do Zakopanego utrudni mieszkańcom Powiatu Nowotarskiego dostęp do urzędu. Rezolucja zostanie skierowana do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego, Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Moniki Bogdanowskiej i Generalnego Konserwatora Zabytków Magdaleny Gawin.