termy194NOWY TARG. Jednogłośnie uchwalili radni przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu przestrzennego NOWY TARG 26 RÓWNIA SZAFLARSKA, otwierając tym samym szansę na inwestycję o dużej atrakcyjności i „strategicznym znaczeniu dla miasta”. Trzecia już zmiana w planie – jak i poprzednie – była wnioskowana przez inwestora, planującego budowę parku wodnego z basenami termalnymi.

O zmianę wniosła do burmistrza firma AW INVEST państwa Wojasów, zainteresowana wzniesieniem termalnego kompleksu na ok. 4-hektarowym terenie nieopodal zrekultywowanego wysypiska śmieci i wylotu ul. Szaflarskiej na „zakopiankę”. Taka inwestycja na lewym brzegu Białego Dunajca, wraz infrastrukturą techniczną, urządzeniami i budowlami towarzyszącymi, uczyniłaby z południowego krańca miasta najdynamiczniej rozwijający się jego rejon.

termy192

Planowane przedsięwzięcie przełoży się m.in. na wzrost aktywności gospodarczej, turystycznej, wzrost zapotrzebowania na usługi towarzyszące, np. gastronomię, miejsca noclegowe, miejsca pracy i inne – przekonywał w swoim wniosku inwestor zaangażowany wcześniej w Termy Chochołowskie, najmłodszy z podhalańskich obiektów tego typu.

Ponieważ tak duża inwestycja będzie potrzebowała dodatkowej infrastruktury i obiektów towarzyszących, jak np. parkingi, więc siłą rzeczy wywrze wpływ na tereny sąsiednie – konieczne jest wyznaczenie obszaru z takim właśnie przeznaczeniem. Kwestia „otoczki” będzie analizowana, gdy przyjedzie czas opracowywania projektu zmiany planu. Tę sprawę referował na sesji naczelnik wydziału rozwoju i urbanistyki UM, Wojciech Watycha. Na planieteren przewidywany pod budowę aquaparku oznaczony jest symbolem 8U.

termy193

Równocześnie trwa procedura zmiany Studium kierunków i uwarunkowań rozwoju przestrzennego. Gdy jej projekt był wyłożony do wglądu publicznego, inwestor złożył stosowną uwagę z myślą o termalnej inwestycji.

Dwie poprzednie zmiany planu dla Równi Szaflarskiej – również dokonane na indywidualne wnioski inwestorów – dotyczyły obszaru centralnej Ciepłowni (gdzie planowany był Park rekreacyjny z naciskiem na sporty górskie) oraz terenu, gdzie powstaje Galeria Podhalańska. Ta trzecia zmiana też przyczyni się do ożywienia lokalnej koniunktury i przyciągnięcia gości z zewnątrz.

Fot. Anna Szopińska