aNOWY TARG.   Absolutorium dla Zarządu Powiatu Nowotarskiego

30 maja br. odbyła się VIII sesja Rady Powiatu Nowotarskiego, której centralnym punktem było głosowanie nad uchwałą dotyczącą absolutorium dla Zarządu Powiatu Nowotarskiego. Rada po zapoznaniu się z wykonaniem budżetu za rok 2018, sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, informacją o stanie mienia powiatu i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej udzieliła Zarządowi Powiatu Nowotarskiego absolutorium z tytuł wykonania budżetu za rok 2018. Wniosek o podjęcie tej uchwały złożyła Komisja Rewizyjna, która podkreśliła, że utrzymująca się na wysokim poziomie nadwyżka, spadająca corocznie wysokość zadłużenia oraz osiągnięty końcowy wynik wykonania budżetu daje obraz korzystnej sytuacji finansowej i stwarza możliwość dalszego rozwoju gospodarczego powiatu. Realizacja budżetu następowała z zasadami zgodności z prawem, rzetelności, celowości, oszczędności i gospodarności. Realizowana była również zasada optymalizacji dochodów poprzez wykorzystanie wszelkich możliwych źródeł ich pozyskania, a także racjonalizacja wydatków poprzez oszczędne i efektywne gospodarowanie pieniędzmi publicznymi.e

W trakcie posiedzenia z prezentacją wystąpił również Dyrektor Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu Marek Wierzba, który przedstawił raport
o sytuacji ekonomiczno-finansowej w zarządzanej przez siebie placówce. Szpital uzyskał w roku 2018 wynik finansowy dodatni. Po przedłożeniu i omówieniu szczegółowej analizy radni podjęli uchwałę
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego nowotarskiego szpitala za rok 2018.

Kolejną bardzo istotną częścią posiedzenia było przedstawienie Raportu o stanie powiatu, który jest nowym obligatoryjnym dokumentem, wprowadzonym na podstawie ostatniej nowelizacji przepisów samorządowych. Zarząd powiatu do dnia 31 maja ma obowiązek przedstawić radzie powiatu  raport za rok poprzedni, nad którym przeprowadza się debatę podczas sesji. W debacie nad raportem mogą zabierać  głos mieszkańcy  powiatu. Mieszkaniec powiatu, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Powiatu Nowotarskiego pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 300 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana zostanie sesja, podczas  której będzie przedstawiony raport. W bieżącym roku żaden mieszkaniec nie wyraził chęci zabrania głosu w debacie. Raport zaprezentował Sekretarz Powiatu Nowotarskiego Bartłomiej Garbacz. Dokument objął ogólne podsumowanie działalności zarządu, stan finansów powiatu, opis działalności komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Nowym Targu oraz jednostek podległych zarządowi powiatu. Cały raport jest dostępny pod adresem https://www.nowotarski.pl/wazne-dokumenty/dokumenty/raport-o-stanie-powiatu-nowotarskiego-za-rok-2018-843.html. Po debacie, która odbyła sie w gronie radnych, Rada Powiatu Nowotarskiego udzieliła zarządowi wotum zaufania.i

Nowym przepisem wprowadzonym również znowelizowaną ustawą o samorządzie powiatowym jest możliwość obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. W przypadku Powiatu Nowotarskiego przysługuje ona grupie co najmniej 500 mieszkańców. Rada w drodze uchwały przyjęła szczegółowy tryb i zasady przeprowadzania zgłaszania tej inicjatywy.m

W zakresie organizacyjnym zdecydowano o zapewnieniu wspólnej obsługi finansowo-księgowej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu pozostałym powiatowym jednostkom pomocy społecznej - domom pomocy społecznej w Zaskalu i Rabce-Zdroju oraz Środowiskowemu Domowi Samopomocy "Promyk" w Nowym Targu z filią "Radość Życia" w Rabce-Zdroju". Uzasadnieniem podjęcia takiej decyzji jest próba ujednolicenia i optymalizacji procesów operacyjnych w tych jednostkach oraz stworzenie możliwości zastępowalności pracowników.t

Ostatnim punktem posiedzenia było sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Nowotarskiego organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. Zarząd przedłożył informacje w jaki sposób i w jakim zakresie podejmował współpracę z organizacjami spoza sektora finansów publicznych. W 2018 roku odbywało sie to głównie w formie współorganizacji różnorodnych przedsięwzięć inicjowanych przez te podmioty. Były to najczęściej wydarzenia realizowane w obszarze sportu i kultury.q

w