>

1028111117MAŁOPOLSKA. Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował o dofinansowaniu Małopolskiej Organizacji Turystycznej dodatkową kwotą 700 tys. zł. Kwota ta umożliwi m.in. dalszy rozwój Szlaku Architektury Drewnianej i promocję Małopolskiej Trasy Smakoszy.

Pomysł utworzenia Szlaku Architektury Drewnianej narodził się blisko 20 lat temu z inicjatywy władz Małopolski. Obecnie szlak liczy 255 obiektów, które są zlokalizowane na terenie wszystkich małopolskich powiatów, w ponad 100 gminach.

Obiekty należące do Małopolskiego Szlaku Architektury Drewnianej to prawdziwe turystyczne perełki. Zależy nam na dalszym rozwijaniu tej inicjatywy, stąd decyzja o przyznaniu dodatkowych środków, które pozwolą zachować piękno naszego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń

- podkreśla marszałek Witold Kozłowski.

Plany na przyszłość

Jeszcze w tym roku MOT chce opracować program rozwoju turystyki górskiej. Zostaną w nim ujęte m.in. kwestie związane z przygotowaniem programu wspierania budowy nowych schronisk oraz poprawy infrastruktury schronisk już istniejących. W dokumencie znajdą się również informacje o planach dalszego rozwoju Głównego Szlaku Beskidzkiego na terenie Małopolski, a także ochrony górskiej przyrody oraz edukacji przyrodniczo-historycznej.

Bogactwo regionalne Małopolski

Małopolska może poszczycić się także niezwykłym bogactwem kulinarnym. Mamy nie tylko wiele wspaniałych regionalnych produktów i potraw, ale także miejsc, gdzie można tych specjałów zakosztować. Mając to na uwadze, MOT już od kilku lat certyfikuje karczmy regionalne skupione w ramach Małopolskiej Trasy Smakoszy. Celem tej inicjatywy jest powiązanie ze sobą właścicieli restauracji i producentów produktów regionalnych poprzez wspólną promocję oraz działania edukacyjno-szkoleniowe.13903

Autor: Biuro Prasowe UMWM

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

0007C1RR6X61M4O5 C123 F4CZORSZTYN. W sezonie letnim nad Zalewem Czorsztyńskim podejmuje pracę Policja Wodna.

Obecność funkcjonariuszy nad akwenem spowodowana jest coraz większym ruchem turystyczno-rekreacyjnym wokół zalewu, jak i na nim samym.

Wypoczywający często okazują się zupełnie nieprzygotowani do bezpiecznego korzystania z jeziora, albo zwyczajnie lekkomyślni. Policja ostrzega więc dorosłych przed niebezpieczeństawmi jakie stwarza rekreacja na jeziorze tej wielkości i głębokości , a przede wszystkim o tragicznych często skutkach wynikających ze spożycia alkoholu przed każdą formą wypoczynku na zalewie. 

Istotną część obowiązków Policji Wodnej stanowią zajęcia prowadzone z dziećmi. Obejmują one informacje o rodzaju zagrożeń związanych z zabawami w wodzie i na wodzie, a także uczulają na konieczność ostrożnego oraz umiejętnego korzystania z Zalewu Czorsztyńskiego. 

Do obowiązków Policji Wodnej należy również ochrona fragmentu Parku Pienińskiego graniczącego z jeziorem oraz walka z kłusownikami, którzy bez karty wędkarskiej łowią ryby. 

Nad Zalewem Czorsztyńskim brak ratowników wodnych, więc i ich obowiązki przejąć musiała policja. 

Na szczęscie posterunek Policji Wodnej posiada monitoring obejmujący cały obszar akwenu, co ułatwia pracę policji i stwarza szansę na natychmiastową reakcję

w momencie zagrożenia.

Oczywiście istnieje możliwość jeszcze lepszego zorgnizowania pracy placówki i tym samym większej gwarancji bezpieczeństwa, ale pod warunkiem ,ze okoliczne gminy wesprą posterunek finansowo co leży przecież także w ich interesie.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

DSC 0036 12766 819 600 100MAŁOPOLSKA. 4 czerwca to nie tylko okazja do świętowania pierwszych po drugiej wojnie światowej częściowo demokratycznych wyborów, ale także do przypomnienia tych osób, które działały z poświęceniem w podziemiu antykomunistycznym i Solidarności ,

a później pozostały w zapomnieniu, żyjąc często w autentycznej biedzie. Obecnie podejmowane są starania o wprowadzenie elementarnych zasad sprawiedliwości. Włączył się w nie również Urząd Marszałkowski Wojewódźtwa Małopolskiego.

Pan Michał Drewnowski Rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego  przesłał naszemu portalowi następującą informację

"   Bilety za „złotówkę” dla działaczy podziemia antykomunistycznego i osób represjonowanych! Zarząd Województwa Małopolskiego wyszedł z inicjatywą stworzenia specjalnego biletu w instytucjach samorządu wojewódzkiego dla działaczy podziemia antykomunistycznego i osób represjonowanych. Wszystkie podmioty (np. Teatry, Koleje Małopolskie) wprowadziły lub wprowadzą od czerwca bilet o wartości 1 zł (z VAT), który będzie dostępny na podstawie legitymacji. Wzorem II Rzeczypospolitej i Marszałka Józefa Piłsudskiego, którzy uhonorowali polskich bohaterów, weteranów Powstania Styczniowego przyznając im różne honory, władze Województwa małopolskiego zadecydowały, aby we wszystkich instytucjach kultury podległych Zarządowi województwa, wprowadzono od czerwca 2019 roku, bilety o symbolicznej wartości 1 zł dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych. Myślę, że jest to skromny gest wdzięczności dla tych zasłużonych dla Polski ludzi. Rzeczpospolita jest im to winna. – stwierdza Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski"

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

PART 1559651943144OCHOTNICA DOLNA,OCHOTNICA GÓRNA,TYLMANOWA. Władze Województwa Małopolskiego nie pozostają obojętne na problemy Podhalańskich Gmin dotkniętych powodziami.

W dniu 3 czerwca 2019 roku w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie 
odbyło się spotkanie Starosty Powiatu Nowotarskiego Krzysztofa Fabera i 
Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika w celu odebrania promesy przyznanej 
przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 1 600 000 
zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Dofinansowanie w 2019 roku 
obejmuje remont mostu na potoku Ochotnica w miejscowości Ochotnica 
Dolna, odbudowę przepustu Harklowa-Tylmanowa w miejscowości Ochotnica 
Górna oraz remont przepustu w Tylmanowa-Harklowa w miejscowości 
Ochotnica Górna.powodzpowodz2powodz3 1


Inf Biuro Rozwoju i Promocji
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

aNOWY TARG.   Absolutorium dla Zarządu Powiatu Nowotarskiego

30 maja br. odbyła się VIII sesja Rady Powiatu Nowotarskiego, której centralnym punktem było głosowanie nad uchwałą dotyczącą absolutorium dla Zarządu Powiatu Nowotarskiego. Rada po zapoznaniu się z wykonaniem budżetu za rok 2018, sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, informacją o stanie mienia powiatu i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej udzieliła Zarządowi Powiatu Nowotarskiego absolutorium z tytuł wykonania budżetu za rok 2018. Wniosek o podjęcie tej uchwały złożyła Komisja Rewizyjna, która podkreśliła, że utrzymująca się na wysokim poziomie nadwyżka, spadająca corocznie wysokość zadłużenia oraz osiągnięty końcowy wynik wykonania budżetu daje obraz korzystnej sytuacji finansowej i stwarza możliwość dalszego rozwoju gospodarczego powiatu. Realizacja budżetu następowała z zasadami zgodności z prawem, rzetelności, celowości, oszczędności i gospodarności. Realizowana była również zasada optymalizacji dochodów poprzez wykorzystanie wszelkich możliwych źródeł ich pozyskania, a także racjonalizacja wydatków poprzez oszczędne i efektywne gospodarowanie pieniędzmi publicznymi.e

W trakcie posiedzenia z prezentacją wystąpił również Dyrektor Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu Marek Wierzba, który przedstawił raport
o sytuacji ekonomiczno-finansowej w zarządzanej przez siebie placówce. Szpital uzyskał w roku 2018 wynik finansowy dodatni. Po przedłożeniu i omówieniu szczegółowej analizy radni podjęli uchwałę
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego nowotarskiego szpitala za rok 2018.

Kolejną bardzo istotną częścią posiedzenia było przedstawienie Raportu o stanie powiatu, który jest nowym obligatoryjnym dokumentem, wprowadzonym na podstawie ostatniej nowelizacji przepisów samorządowych. Zarząd powiatu do dnia 31 maja ma obowiązek przedstawić radzie powiatu  raport za rok poprzedni, nad którym przeprowadza się debatę podczas sesji. W debacie nad raportem mogą zabierać  głos mieszkańcy  powiatu. Mieszkaniec powiatu, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Powiatu Nowotarskiego pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 300 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana zostanie sesja, podczas  której będzie przedstawiony raport. W bieżącym roku żaden mieszkaniec nie wyraził chęci zabrania głosu w debacie. Raport zaprezentował Sekretarz Powiatu Nowotarskiego Bartłomiej Garbacz. Dokument objął ogólne podsumowanie działalności zarządu, stan finansów powiatu, opis działalności komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Nowym Targu oraz jednostek podległych zarządowi powiatu. Cały raport jest dostępny pod adresem https://www.nowotarski.pl/wazne-dokumenty/dokumenty/raport-o-stanie-powiatu-nowotarskiego-za-rok-2018-843.html. Po debacie, która odbyła sie w gronie radnych, Rada Powiatu Nowotarskiego udzieliła zarządowi wotum zaufania.i

Nowym przepisem wprowadzonym również znowelizowaną ustawą o samorządzie powiatowym jest możliwość obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. W przypadku Powiatu Nowotarskiego przysługuje ona grupie co najmniej 500 mieszkańców. Rada w drodze uchwały przyjęła szczegółowy tryb i zasady przeprowadzania zgłaszania tej inicjatywy.m

W zakresie organizacyjnym zdecydowano o zapewnieniu wspólnej obsługi finansowo-księgowej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu pozostałym powiatowym jednostkom pomocy społecznej - domom pomocy społecznej w Zaskalu i Rabce-Zdroju oraz Środowiskowemu Domowi Samopomocy "Promyk" w Nowym Targu z filią "Radość Życia" w Rabce-Zdroju". Uzasadnieniem podjęcia takiej decyzji jest próba ujednolicenia i optymalizacji procesów operacyjnych w tych jednostkach oraz stworzenie możliwości zastępowalności pracowników.t

Ostatnim punktem posiedzenia było sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Nowotarskiego organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. Zarząd przedłożył informacje w jaki sposób i w jakim zakresie podejmował współpracę z organizacjami spoza sektora finansów publicznych. W 2018 roku odbywało sie to głównie w formie współorganizacji różnorodnych przedsięwzięć inicjowanych przez te podmioty. Były to najczęściej wydarzenia realizowane w obszarze sportu i kultury.q

w

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

plakat 1MAŁOPOLSKA. Początek czerwca to czas rocznic ważnych dla wielu Polaków, są to 40 rocznica pierwszej wizyty Jana Pawła II w Ojczyźnie, a także 30 rocznica częściowo wolnych wyborów do Sejmu i Senatu. 

Wśród licznych form obchodów tych rocznic będzie też uroczyste złożenie kwiatów przez Marszałka Witolda Kozłowskiego i Wojewodę Piotra Ćwika. 

Prosimy o wzięcie udziału w uroczystości  4 czerwca o godz. 14:30 przy ul. Siennej w Krakowie pod tablicą poświęconą Małopolskiemu Komitetowi Obywatelskiemu „Solidarność”.

Szcegółowy program obchodów związanych z obydwoma wydarzeniami znajduje się na zamieszczonym plakacie.

źródło informacji: Urząd Marszałkowski

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

zakopaneZAKOPANE. Zakopane to szczególne miejsce na mapie Polski, bo odwiedzane licznie przez turystów zarówno z kraju jak i zza granicy.

Z myślą o nich miasto stara się o organizowanie imprez na odpowiednim poziomie rozrywkowym, edukacyjnym i rekreacyjnym.  
Od 2002 r w kalendarz imprez wpisano cykliczne święto pod nazwą "DNI ZAKOPANEGO" .
Wśród licznych wydarzeń zwraca uwagę otwarta konferencja pt: „RODZINA W SPOŁECZEŃSTWIE I PAŃSTWIE – ASPEKTY FILOZOFICZNE, KULTUROWE, SPOŁECZNE I PRAWNE” – KLUB IM. WŁ. ZAMOYSKIEGO – Hotel Mercure Kasprowy, ul. Szymaszkowa 1 .
Temat konferencji jest niezwykle istotny i dlatego polecamy go wszystkim zainteresowanym, nie tylko zawodowo tym problemem ale także mieszkańcom miasta i turystom. 
Szczegółowy przebieg konferencji przedstawia zamieszczony poniżej program imprezy.
 

7 czerwca / piątek
– konferencja „RODZINA W SPOŁECZEŃSTWIE I PAŃSTWIE – ASPEKTY FILOZOFICZNE, KULTUROWE, SPOŁECZNE I PRAWNE” – KLUB IM. WŁ. ZAMOYSKIEGO – Hotel Mercure Kasprowy, ul. Szymaszkowa 1

godz. 8:30 – 8:50
Rejestracja uczestników
godz. 9:00 – 9:15
Otwarcie Konferencji
godz. 9:05 – 9:15
Obowiązki państwa wobec rodziny - Wiceprezes Rady Ministrów Beata Szydło
godz. 9:15 – 9:35
Rodzina w nauczaniu Św. Jana Pawła II - Abp. Ks. Prof. Marek Jędraszewski
godz. 9:35 – 10:20
Spór o człowieka, podstawy cywilizacji łacińskiej - Dr hab. Henryk Kiereś
godz. 10:20 – 10:40
Przerwa na kawę
godz. 10:40 – 11:00
Marksizm kulturowy a rodzina - Dariusz Rozwadowski
godz. 11:00 – 11:20
Psychomanipulacja - Anna Wasiukiewicz
godz. 11:20 – 11:40
O personalizm w pedagogice - Dr hab. Barbara Kiereś
godz. 11:40 – 12:00
Samorządowa Karta Praw Rodzin: jak w samorządzie lokalnym skutecznie chronić rodzinę, małżeństwo i dobro dzieci ? – dr Tymoteusz Zych (Ordo luris)
godz.12:00 - 12:30
Dyskusja
godz. 12:30 – 13:30
Obiad
godz. 13:30 – 13:50
Prawa rodziców, prawa rodziny a dziewięć lat znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - Adw. Jerzy Kwaśniewski (Ordo luris)
godz. 13:50 – 14:10
Konstytucyjne i ustawowe gwarancje praw rodziców w szkole - Adw. Rafał Dorosiński
(Ordo luris)
godz.14:10 – 14:30
Zadania szkoły wobec rodziny-Barbara Nowak (Małopolski Kurator Oświaty)
godz. 14:30 – 15:00
Dyskusja
godz. 15:00
Zakończenie Konferencji
godz. 15:10
Konferencja prasowa

 
Inf Anna Suchowian-Zakopane
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Partnerzy

mbludzm pl m

fottboll

 

TV Podhale

logonaszkasprowy

Galeria

ministerstwo fundusz logo

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

  Kontakt | Polityka prywatności

© 2018 Podhale Nasz Dom