konkkieżm19NOWY TARG – KIEŻMARK. Urząd Miasta Nowego Targu zaprasza do udziały w konkursie fotograficznym "Walory przyrodnicze i krajobrazowe pogranicza polsko-słowackiego". Celem konkursu jest ich ukazanie w fotografii.

Konkurs ogłoszony jest w ramach mikroprojektu „Łączy nas woda Nowy Targ – Kieżmark”, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

 Regulamin Konkursu Fotograficznego

 „ Łączy nas woda Nowy Targ - Kieżmark”

 • §1

 Czas trwania konkursu: konkurs trwa od 05.2019 r. do 20.07.2019 r.

 1. Konkurs skierowany do osób pełnoletnich.
 2. Cele konkursu - ukazanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych oraz historycznych pogranicza polsko słowackiego.
 •   §2

Zasady udziału w konkursie

 1. Każdy uczestnik powinien osobiście dostarczyć do Urzędu Miasta Nowy Targ, Krzywa 1, do Wydziału Kultury, Sportu i Promocji, pokój 208 lub 207 w godz.  7.30-16.00, w zamkniętej kopercie, z dopiskiem: Konkurs „Łączy nas woda Nowy Targ - Kieżmark”, maksymalnie 5 fotografii dotyczących m.in. tematyki spływu kajakowego, raftingu na rzece Dunajec wraz z Kartą uczestnictwa oraz Zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Karta uczestnictwa oraz Zgoda - stanowią załącznik do niniejszego regulaminu; dostępne są również na stronie internetowej www.nowytarg,pl.
 1. Zgłoszenie zdjęć do konkursu powinno zawierać następujące dane:
 • tytuły zdjęć (opisy fotografii),
 • imię i nazwisko autora,
 • adres e-mail i telefon kontaktowy.
 1. Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, że:
 • Autor zdjęcia oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do fotografii zgłoszonej na konkurs oraz do elementów przedstawionych na fotografii
 • Autor zdjęć oświadcza, że osoby, które znajdują się na fotografii, wyraziły zgodę na rozpowszechnienie ich wizerunku i ich prawa nie zostaną w żaden sposób naruszone wskutek korzystania i rozporządzania pracami konkursowymi przez Organizatora, w zakresie określonym w niniejszym regulaminie
 • Autor wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000. z późn. zm.).
 • Autor wyraża zgodę na prezentowanie zdjęcia na stronach internetowych, w mediach, wszelkich materiałach promocyjnych oraz na wystawach w ramach działań Organizatora, w związku z realizacją projektu pt.”Łączy nas woda Nowy Targ - Kieżmark” a także zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za publikowanie zdjęć na stronach internetowych.
 1. Dopuszcza się prace czarno-białe, wykonane w sepii oraz zdjęć HDR.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji i publikacji fotografii.
 3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku i danych osobowych w środkach masowego przekazu oraz podczas wystawy w ramach projektu „ Łączy nas woda Nowy Targ - Kieżmark”.
 4. Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora o udziale w gali finałowej.
 5. Nadesłane prace będą zwracane Autorom.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu.
 7. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptację niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje do jego przestrzegania.
 • §3
 1. W celu wyłonienia zwycięzców Organizator powołuje Jury w składzie: Joanna Iskrzyńska-Steg, Katarzyna Put, Iwona Króżel, Eliza Wątor, Leszek Pustówka, Danuta Budzyk.
 2. Za udział w konkursie Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody i wyróżnienia.

Karta uczestnictwa w Konkursie Fotograficznym

„Walory przyrodnicze i krajobrazowe pogranicza polsko-słowackiego”

Konkurs został ogłoszony w ramach mikroprojektu pt.”Łączy nas woda Nowy Targ – Kieżmark” współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020.

 1. Dane autora pracy

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………..

Data urodzenia……………………………………………………………………………………...

Dokładny adres……………………………………………………………………………………..                     ……………………………………………………………………………………… Nr telefonu…………………………………………………………………………………………..

 1. Opis fotografii……………………………………………………………………………………..

                                                           Oświadczenie

 

Wyrażam zgodę na eksponowanie i publikowanie moich fotografii bez żadnych roszczeń finansowych na potrzeby realizacji projektu pt: „Łączy nas woda Nowy Targ-Kieżmark”.

Wyrażam zgodę na umieszczenie mojego wizerunku i moich danych osobowych w na wystawach, w albumie i środkach masowego przekazu , w związku z realizacją projektu pt; „ Łączy nas woda Nowy Targ-Kieżmark”.

Data                                                                                                                                              Podpis

………………………….                                                                                                           ….…………………………...