logo starostwo

28 maja  odbyła się XIX Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.


Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji oraz sprawozdaniu z działalności zarządu w okresie międzysesyjnym przyjęta zostały uchwały w sprawie budżetu Powiatu Nowotarskiego na rok 2020, które przedstawiła i omówiła Skarbnik Powiatu Joanna Gronkowska.

Podczas sesji Dyrektor Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu Marek Wierzba przedstawił raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej placówki. Jednym z ważnych projektów jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dotyczący dofinansowania zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Skupia się on na dziedzinie zdrowia psychicznego. Na to zadanie Podhalański Szpital otrzymał z funduszy europejskich 17 mln zł. Zadaniem nowo powstałego Centrum Zdrowia Psychicznego przy nowotarskim szpitalu jest leczenie osób potrzebujących wsparcia psychologicznego w środowisku, w którym funkcjonują na co dzień, bez konieczności umieszczania ich na oddziałach psychiatrycznych. Dzięki temu potrzebujący uzyskają pomoc lekarską i terapeutyczną, nie tracąc wsparcia osób bliskich i łączności ze środowiskiem. Takie rozwiązanie zapewnia pacjentowi wyższy komfort leczenia, szybką diagnozę, a także prostszy i tańszy proces hospitalizacji. Nie mniej ważnym jest program dotyczący profilaktyki raka jelita grubego oraz popularyzacja badań związanych z tą chorobą wśród mieszkańców powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego, a także zapewnienie opieki koordynowanej w zakresie kardiologii dla mieszkańców Subregionu Podhalańskiego. Szpital skupił się również na realizacji programu rozwojowego kierunku pielęgniarstwa na Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu oraz utworzeniu Centrum Symulacji Medycznej. Celem jest poprawa jakości kształcenia i doskonalenia w zawodach medycznych przy wykorzystaniu nowych technologii, szczególnie pracowni symulacji medycznych. Działania te przyczynią się do zwiększenia zainteresowania studiami w kierunku pielęgniarstwa, a co za tym idzie – wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów tego kierunku. Istotnym przedsięwzięciem dla szpitala jest także jego kompleksowa termomodernizacja obejmująca wymianę okien i drzwi, ocieplenie ścian i stropów orz instalacja paneli fotowoltaicznych. Kolejne ważne projekty obejmują profilaktykę i rehabilitację osób z dysfunkcjami narządów ruchu, dzięki którym pacjenci korzystają z porad lekarskich i fizjoterapeutycznych, rehabilitacji oraz działań edukacyjnych i prozdrowotnych. Ponadto Ministerstwo Zdrowia przekazało szpitalowi środki na zakup nowego ambulansu, a Ministerstwo Sprawiedliwości dofinansowało zakup ważnego sprzętu jakim jest nowoczesny tomograf komputerowy. Placówka realizuje także program „Małopolski System Informacji Medycznej”, który ma zapewnić zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości e-usług świadczonych w sektorze ochrony zdrowia poprzez utworzenie platformy do przetwarzania i przesyłania danych medycznych pomiędzy jednostkami medycznymi w regionie.
Ponadto zatwierdzone zostało także sprawozdanie finansowe Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego, które wg opinii biegłego rewidenta nie budzi zastrzeżeń. Przyjęto również uchwałę w sprawie zmiany w Statucie Szpitala polegającej na wykreśleniu ze statutu lit. ii w brzmieniu „ii. Poradnia Psychologiczna Dzieci i Młodzieży” a także uchwałę dotycząca zmian w Statucie Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce-Zdroju.
Następnym punktem obrad była rezolucja sprawie przywrócenia funkcjonowania ruchu granicznego na drogowych i pieszo-rowerowych przejściach granicznych ze Słowacją od 1 czerwca 2020 r. Uzasadnieniem podjęcia rezolucji jest fakt, iż na terenie przygranicznych powiatów oraz gmin działa wielu przedsiębiorców różnych branż , którzy posiadają swoich klientów również na terenie Słowacji. Wielu obywateli sąsiedniego państwa przyjeżdżało na zakupy m.in. do Nowego Targu czy Jabłonki, co korzystnie wpływało na polski rynek. Rada skierowała dokument do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia, Ministra Przedsiębiorczości i technologii, Wojewody Małopolskiego oraz Parlamentarzystów z Podhala.

W dalszej części Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu Tomasz Moskalik przedstawił sprawę związaną ze zmianą uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat Nowotarski Gminie Jabłonka prowadzenia zdania z zakresu dróg publicznych. Na wniosek Gminy planuje się zmienić porozumienie dot. opracowania dokumentacji  na wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Lipnica Mała. Zakres zadania obejmował odcinka od km ok. 2+151 do ok. 3+927 oraz od 4+782 do k. ok. 5+103,  po zmianach będzie obejmował odcinek ok. 2+167 do km ok. 3+927,75.

Na końcu omówiono temat związany z przyjęciem Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Nowotarskim na lata 2020-2022, który powstał w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Temat przybliżył a Przedstawicielka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu Agnieszka Stanaszek. Programem mają być objęte przede wszystkim dzieci do 7 roku życia, które wg Ustawy, od 1 stycznia 2012 roku m.in. nie mogą być kierowane do instytucjonalnej pieczy zastępczej z wyjątkiem placówek opiekuńczo-wychowawczych. Rozwiązaniem jest umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej, która ma na celu zapewnienie mu bezpieczeństwa, odpowiednich warunków rozwoju i wychowania, usamodzielnienie życiowe wychowanka oraz rekompensatę deficytów reintegracji z rodziną, z której pochodzi. Jest to zadanie niezwykle trudne zarówno dla dziecka jak i dla rodziny biologicznej oraz zastępczej. W tym wypadku niezbędne jest profesjonalne wsparcie, które może zapewnić koordynator rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, asystent rodzin biologicznych dziecka, pracownik socjalny czy kurator. Program ma również pomóc w spełnieniu wymogów i standardów nakładanych przez przepisy prawa w zakresie wsparcia i udzielania pomocy rodzin w trudnych sytuacjach. Zakłada się, że realizacja przedsięwzięcia umożliwi  w kilkuletniej perspektywie ograniczenie umieszczeń dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych umożliwiając im powrót do domu lub ich adopcję. Głównym realizatorem  i koordynatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu. Reprezentantka PCPR poinformowała, iż potrzebni będą współrealizatorzy tacy jak: Wydział Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, Sąd Rejonowy w Nowym Targu, Policja w Nowym Targu, rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze i oświatowe z terenu powiatu nowotarskiego, a także służba zdrowia, organizacje pozarządowe oraz inne instytucje mogące wesprzeć działania na rzecz rozwoju pieczy zastępczej.

Dodatkowo poruszono kwestię dotyczącą podjętej w dniu 30 kwietnia 2020 r. na XVIII Sesji rady Powiatu Nowotarskiego uchwały w sprawie wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i osób prowadzących rodzinne domu dziecka. Dokument ten zawierał konkretnie ustalone kwoty wynagrodzenia. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie wszczął postępowanie nadzorcze kontroli legalności uchwały. Odwołując się do przepisów prawnych, wysokość wynagrodzenia nie powinna być sztywno określona, a Rada Powiatu Nowotarskiego jest upoważniona do podnoszenia minimalnej kwoty. W związku z powyższym Zarząd Powiatu dokonał autopoprawek ustalając, iż kwota wynagrodzenia dla wymienionych w uchwale podmiotów jest nie mniejsza niż określone w dokumencie stawki.

mat. prasowy