Rabka Chyżne20POWIAT NOWOTARSKI.  Drogowy boom na Podhalu, który zaczął się przy wbiciu łopaty na wylesionym terenie w Borze Kombinackim – trwa. Poseł Edward Siarka przypominał wtedy ministrowi infrastruktury Andrzejowi Adamczykowi o długo oczekiwanej drodze łączącej Rabkę (przez Spytkowice) z Chyżnem. Dziś krakowski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zawiadamia o ogłoszeniu przetargu na opracowanie Studium Korytarzowego dla dwujezdniowej DK7 Rabka-Chyżne.

Firmy zainteresowane przygotowaniem studium dla dwujezdniowej drogi klasy GP (na parametrach klasy S) mogą składać swoje oferty do 10. sierpnia br.

Zakres przetargu obejmuje w wykonanie:

 • · rozwiązań technicznych,
 • · analizy i prognozy ruchu,
 • · oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • · analizy wpływu rozpatrywanych rozwiązań na środowisko,
 • · zestawienia kosztów planowania i finansowania zadania inwestycyjnego,
 • · analizy kosztów i korzyści wariantów inwestycyjnych,
 • · porównawczej analizy wielokryterialnej rozpatrywanych opcji.

Inwestor zakłada, iż łączny czas realizacji umowy wyniesie 15 miesięcy od dnia jej zawarcia, przy czym 9 miesięcy trwać będzie opracowanie Studium Korytarzowego oraz 6 miesięcy udzielanie odpowiedzi wykonawcom, którzy będą brać udział w procedurze przetargowej na realizację kolejnego opracowania projektowego (STEŚ – R).

Planowane parametry techniczne drogi:

 • · klasa techniczna drogi – GP (S)
 • · prędkość projektowa – 80 km/h (100 km/h),
 • · prędkość miarodajna –100 km/h (110 km/h)
 • · przekrój poprzeczny – 2 x 2,
 • · szerokość pasa ruchu – 3,5 m,
 • · szerokość pasa awaryjnego – 2,5 m
 • · szerokość poboczy gruntowych – min 1,5 m (S: 0,75 – 2,25 m),
 • · szerokość pasa dzielącego – min. 5,00 m,
 • · nośność nawierzchni – 115 kN/oś.

Studium Korytarzowe jest podstawowym dokumentem projektowym, przedstawiającym kompleksowo nowe, drogowe zamierzenie inwestycyjne. Jest to pierwsza dokumentacja projektowa, która określa lokalizację pasa (korytarza) terenu pod nową drogę, z uwzględnieniem regionalnych i lokalnych uwarunkowań geograficznych, przyrodniczych i społecznych. Dokumentacja ta służy inwestorowi do wstępnej oceny sensowności zamierzenia inwestycyjnego i argumentacji za lub przeciw dalszym pracom projektowym.